Dorobek naukowy

Dr hab.n.med Wojciech Szewczyk medycynę studiował w Śląskiej Akademii Medycznej, uzyskując 25 VI 1980 tytuł i dyplom lekarza. W 1989 r. ukończył ogólnopolski kurs doskonalący z endourologii. Jest specj. I st. (1984) z zakresu chirurgii ogólnej oraz specj. II st. (1989) z zakresu urologii. Uchwałą Rady Wydz. Lekarskiego w Katowicach ŚAM, na podstawie dysertacji „Wielkość utraty krwi podczas przezcewkowej elektroresekcji gruczolaków stercza nastrzykniętych roztworem fenolu”, wykonanej pod kier. prof. Adama Szkodnego , 21 VI 1990 uzyskał st. naukowy dra n. med.
Na podstawie przedstawionego dorobku naukowego oraz rozprawy „Wpływ zabiegu rozbijania kamienia nerkowego falami uderzeniowymi (ESWL) na czynność wydalniczą i wewnątrzwydzielniczą jedynej nerki „ 26 III 2000 w ŚAM zostało przeprowadzone kolokwium habilitacyjne. Uchwała Rady Wydz. Lekarskiego w Katowicach o przyznaniu  stopnia. naukowego dra hab. n. med. w zakresie urologii, została zatwierdzona przez CK 26 VI 2000.
Początkowo, w l. 1980–1984, pracował na etacie asystenta na Oddz. Chirurgiczno-Urologicznym Szpitala Miejskiego nr 1 w Bytomiu, następnie na Oddz. Urologicznym (kier. A. Szkodny) Woj. Szpitala Zespolonego w Katowicach. Dn. 1 X 1993 został przyjęty na stanowisko asystenta w I Kat. i Klin. Urologii ŚAM w Katowicach.
W 1996 r. otrzymał stanowisko adiunkta. Główne kierunki badań  to: diagnostyka nowotworów układu moczowego, analiza zakażeń w klinice urologicznej, usg. urologiczna a także zagadnienia związane z leczeniem łagodnego rozrostu stercza oraz kamicy nerkowej falami uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo (ESWL) i kamicy dróg moczowych drogą przezskórną. Współautor projektów badawczych dot. prób klinicznych leków Doxazosin-Cardura, Trospium Chloride, Tamsulosin i in. W l. 1993–1996 współrealizował pracę nt. wpływu ESWL na czynność nerki. Obecnie prowadzi badania dot. wpływu różnych zabiegów urologicznych na kształtowanie się stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy krwi. Jednym z osiągnięć Sz. jest – opracowana w pracy habilitacyjnej – ocena czynności wydalniczej i hormonalnej u chorych z jedyną nerką, poddanych rozbijaniu kamieni nerkowych za pomocą fali uderzeniowej generowanej pozaustrojowo.
Docent Szewczyk był członkiem kierowanego przez prof. A. Szkodnego zespołu lekarzy wdrażającego nowatorską metodę przezskórnego usuwania kamieni z nerki. Tematyce urologicznej poświęcił ponad 60 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ponad 30 referatów wygłoszonych na zjazdach naukowych polskich i zagranicznych, były to m.in.: Congress of the German Society of Urology (Hannower 1992, Wiesbaden 1993), Congress of European Association of Urology (Berlin 1994, Barcelona 1998), 1. Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Tow. Chirurgów Polskich (Kraków 1990), zjazdy naukowe Pol. Tow. Urologicznego, (Warszawa 1990, Wrocław 1992, Kraków 1994, Poznań 1996, Mikołajki 1997), 27. Kongres Naukowy Pol. Tow. Urologicznego (Cieszyn 1998).
Do najważniejszych w swym dorobku zalicza: W. Szewczyk, Blood loss during transurethral resection of the prostate injected with phenol solution, „Int. Urol. Nephrol.” 1991, 23(2), 155–159; W. Szewczyk, A. Nowak, G. Szkodny, Próba oceny czynnościowej i morfologicznej nerki u chorych, u których rozbijano kamienie nerkowe falą uderzeniową generowaną pozaustrojowo (ESWL), „Urol. Pol.” 1991, 2, 98–101; W. Szewczyk, A. Szkodny, A. Noga, A. Prajsner, G. Szkodny, Endopyelotomy for ureteropelvic junction stenosis, „Int. Urol. Nephrol.” 1992, 24(2), 105–108; A. Szkodny, W. Szewczyk, A. Noga, A. Prajsner, Use of a PCNL set for urinary stone removal from ureter, bladder and urethra, „Int. Urol. Nephrol.”, 1993, 25(5), 427–430; W. Szewczyk, Wpływ rozbijania kamieni nerkowych falami uderzeniowymi (ESWL) na czynność wydalniczą i wewnątrzwydzielniczą jedynej nerki, „Przegl. Urol.” 2001, 5(9), 72–73.
Prowadzi ćwiczenia i seminaria ze studentami V r. medycyny z zakresu urologii. W l. 1992–1995 uczestniczył w pracach koła STN przy Klin. Urologii. Bierze udział w szkoleniu podyplomowym lekarzy – prowadzi wykłady z zakresu podstaw urologii dla lekarzy rodzinnych oraz kursy regionalne i ogólnopolskie Członek Pol. Tow. Urologicznego. Uhonorowany zespołową nagrodą MZiOS za cykl prac dot. przezskórnego usuwania kamieni z nerek oraz nagrodami Rektora ŚAM za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej; otrzymał odznakę „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.